Welkom Nieuws Onze Acties Evaluatie 2021 Doe Mee

STOPafvalwaterTWENTE © 2023

info@STOPafvalwaterTWENTE.nl

Overleg NAM, Ministerie van EZK en StopAfvalwaterTwente


Een kort overzicht van het overleg

Vanaf november 2019 is driemaal overleg geweest tussen de NAM, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Stichting StopafvalwaterTwente (SSAT).

Eenmaal is er overleg geweest tussen EZK en SSAT, zonder de NAM.


In dit overleg zijn aan de orde geweest:


Van de genoemde punten is de sanering van TUB7 afgerond en wordt via een omgevingsapp de bevolkig van de werkzaamheden uitgebreid op de hoogte gehouden.

De circulaire methode is door Gert Colenbrander aangeboden in het overleg, maar er is geen inhoudelijke reactie daarover naar ons toe gekomen.

Over het onderzoek naar (overige) zuiveringsmethoden heeft de NAM aangegeven, dat er een tiental bedrijven aan een workshop hebben deelgenomen, waarvan het grootste deel daarna snel is afgehaakt. Over de zuiveringstechnieken en de mogelijkheden daaromtrent is jammer genoeg niets concreet verteld.

Er is niet gereageerd op onze voorstellen ten aanzien van doel van en agenda voor het overleg. In onze voorstellen daartoe stonden een aantal punten, zoals vertrouwen winnen, milieu-effecten,

risico's, financiële onderbouwing, enzomeer. Daar zijn we in deze overleggen niet op ingegaan.


Fact-finding was in het laatste overleg punt ineens een punt van betekenis. Dit punt wordt nu door EZK gebruikt om een onderzoek te starten door TNO naar de risico's van het oplossen van de zoutlagen. TNO heeft al eerder een dergelijk onderzoek gedaan, en daarin met een simulatie-model van Shell en met de invoer van een verkeerd gasveld een discutabel onderzoek gedaan. Dit is duidelijk niet de geschikte partij om de bevolking van Twente gerust te stellen. De betreffende afdeling van TNO werkt voor de mijnbouw en is in feite onderdeel van het Ministerie van EZK.

Wij pleiten al jaren voor een onderzoek naar de risico's onder leiding van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.


Beeldvorming als wapen

Framing van de 'gewenste afvalwaterinjectie' is al jaren het belangrijkste wapen van de NAM. Dit was voor ons ook een reden om in het overleg aandacht te besteden aan fact-finding. Helaas gaat EZK hier verder niet op in. Een paar voorbeelden, zonder compleet te willen zijn:

 

Voorlopige bevindingen van de gesprekken van SSAT, EZK en de NAM

Onder deze paragraaf staat een chronologische voortgang van de gebeurtenissen, die te maken hebben met het overleg tussen EZK en SSAT. De NAM reageert niet meer en neemt in feite geen deel meer aan het gesprek.


Uit bovenstaande en onderstaande voortgang van de gebeurtenissen blijkt:

SSAT, pers, bevolking van Twente krijgt beperkt tot geen informatie over:


EZK doet zijn uiterste best om de gehele problematiek onder de paraplu van het eigen ministerie te houden. Hieronder vallen SodM TNO-AGE en KEM. Partijen van buiten, die worden betrokken zijn door belangenverstrengeling weinig kritisch op de houding van EZK en de NAM. Het gevolg is dat een partij, die zich verantwoordelijk voelt voor de veiligheid, of een partij die zich verantwoordelijk voelt voor het milieu niet worden toegelaten.


De bereikbaarheid van EZK voor een gesprek is slecht:

Het overleg met SAT heeft minder dan éénmaal per kwartaal plaatgevonden, waarbij inhoudelijke gesprekken stukliepen op niet concrete en niet controleerbare uitspraken.

Antwoorden op brieven blijven algemeen van toon, schuiven de verantwoordelijkheid naar andere partijen, vermelden  "waren wij niet van op de hoogte".

Overleg_EZK_NAM_SSAT

Het enige punt dat EZK belangrijk lijkt te vinden is "een onderzoek naar de risico´s van zout oplossen" door TNO. Zonder pottekijkers - wanneer wij vragen daarbij aanwezig te zijn - of wanneer wij vragen naar een onderzoek onder leiding van de OvV krijgen we geen antwoord meer.


De alleenheerschappij door EZK blijkt ook uit de positie van de gemeente Dinkelland en de provincie Overijssel. Zij kunnen als toehoorder plaatsnemen. Met hun adviezen en standpunten is tot op heden nog nooit iets gebeurd.Na het overleg - feitenrelaas sinds januari 2021

Na het overleg volgt een serie van gebeurtenissen, waaruit blijkt wat de agenda van de NAM en EZK is. In ieder geval is dat niet het overleg met of het ingaan op de zorgen van de bewoners van Twente.


21 december 2020

Wij sturen een brief naar de representanten van NAM en EZK als deelnemers van het overleg en dat onder de titel ‘wordt het een gelukkig nieuw jaar’. Wij geven onze zienswijze op de manier waarop het overleg verloopt en stellen betere werkwijze voor.


5 januari 2021

Wij vragen juridisch advies van "Mobilisation" uit Nijmegen

Gevraagd naar de status van een door de Europese Commissie uitgesproken Best Available Technique (hier recycling van afvalwater):

Bij een nieuwe BREF moeten binnen vier jaar ook bestaande vergunningen hierop zijn aangepast:

https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/ippc-installaties/handleiding-ippc/6-bepalen-bbt/


13 januari 2021

De tubing (binnenbuis) van de injectieput ROW2 blijkt verwrongen. De gemeente wordt ingelicht, maar de betreffende rapporten zijn niet openbaar. SSAT heeft WOB verzoek naar caliper-meet-rapporten ingediend.


29 januari 2021

We schrijven een brief aan SodM over het gebrek aan onafhankelijkheid en geven voorbeelden daarvan. Daarop krijgen we al snel een schriftelijke en telefonische reactie van SodM met een voorstel voor nader overleg. De door ons aangehaalde voorbeelden worden in de brief besproken, de positie van SodM in de mijnbouw volgt later in het mondeling overleg.


1 februari 2021

Wij schrijven eenzelfde brief aan Minister Van ’t Wout en Staatssecretaris Keijzer over de organisatiestructuur van de Nederlandse mijnbouwwereld en de gezagsverhouding EZK – SodM.

Een gesprek heeft zich daardoor niet kunnen ontwikkelen.

4 februari 2021

Wij krijgen antwoord van EZK op onze brief van 21 december. Hierin staat:


8 februari 2021

De opzet van de tweede evaluatie is besproken in een overleg op 8 februari 2021 tussen vertegenwoordigers van de NAM, haar adviseur RHDHV, het ministerie van EZK, de gemeente Dinkelland, het Waterschap Vechtstromen Een gesprek heeft zich daardoor niet kunnen ontwikkelen.en de provincie Overijssel.  Wij worden gezien als vertegenwoordiger van de inwoners van Twente, maar niet hierin betrokken.


17 februari 2021

We schrijven een brief aan de Veiligheidsregio Twente met het advies om te reageren op de risico´s van de afvalwaterinjecties. Binnenkort zal een overleg volgen.


18 februari 2021

Wij sturen onze brief aan EZK als vervolg op de brief van EZK van 4 februari:


22 februari 2021

Bij het verwisselen van de binnenbuis blijkt de casing (buitenbuis) van ROW2) gebroken. De NAM en het SodM geven zoutkruip aan als oorzaak van de scheur.


25 februari 2021

Na mailcontact met SodM ontvangen we de caliper-meet-rapporten.

De daarop volgende week maken we tekeningen van de putten en de verschillende aardlagen. Daaruit blijkt de enkele verbuizing van ROW4, ROW5 en ROW7.


Begin maart 2021

Er worden moties aangenomen in de gemeente Dinkelland en de provincie Overijssel, waarin deze partijen hun ongerustheid uiten ten aanzien van het doorgaan met de afvalwaterinjecties in de ontstane onzekere situatie


1 maart 2021

Wij sturen een brief aan de Onderzoekraad voor Veiligheid met de vraag om onderzoek te doen naar de veiligheid in verband met risico voor het oplossen van zout door het vele water dat geïnjecteerd wordt. Nog geen reactie.


8 maart 2021

SSAT heeft overleg met SodM, waar wij de enkele verbuizing ter sprake brengen. SodM belooft hier in een volgend overleg met de daarvoor benodigde deskundigen verder op in te gaan.

Dhr Kockelkoren benadrukt, dat hij volledig zonder inmenging van een derde als EZK en/of minister kan handelen en geen verantwoording schuldig is. Er is geen Raad van Toezicht en de hoofdlijnen van beleid worden bepaald in overleg tussen het minister en de toezichthouder.


In de daaropvolgende  week dringt de ernst door van de situatie rond de injectieput ROW2. Er is overleg via de mail met SodM, waarbij de inhoudelijke punten over zoutkruip, het ontbreken van metingen en het ontbreken van de dubbele verbuizing worden doorgeschoven naar een volgend overleg op 29 maart.

Wel blijkt dat de vervorming, die al in 2018 is opgetreden (die groter is dan de vervorming in 2019), geen aandachtspunt is geweest.

SodM twijfelt over zoutkruip als oorzaak en denkt aan het bezwijken van de casing  door de omringende druk.


22 februari tot 12 maart 2021

De NAM doet de onderzoek naar situatie ROW2.


12 maart 2021

De NAM maakt bekend dat ROW2 in de week van 15 maart definitief wordt afgesloten met een pancake-plug; een plug die ook gebruikt wordt bij het sluiten van met koolzuurgas gevulde velden. SodM vindt dit goed.


14 maart 2021

In het weekend 13 en 14 maart sturen we brandbrief naar Kockelkoren over deze overhaaste beslissing, die vervolgonderzoek uitsluit - geen reactie


17 maart 2021

Wij krijgen antwoord van EZK op onze brief  van18 februari. Daarin:


25 maart 2021

SodM wil deskundigen van buitenaf betrekken bij onderzoek naar ROW2 blijkt uit artikel RTV Oost. Dat onderzoek gaat zeker drie maanden duren.

Wij vragen per mail dezelfde dag informatie over ROW2 aan SodM over het komende overleg.

Deze informatie is nog niet binnen (dd 11 april 2021)


29 maart 2021

Overleg met SodM

SodM blijkt ten aanzien van de veiligheid te vertrouwen op de sterkte van de casing van de overige putten. Zelfs ondanks het ontbreken van de dubbele verbuizing en het feit dat de staat van de verbuizing om de 3 a 5 jaar wordt gemeten in plaats van de jaarlijkse meting van de tubing op die diepte (zoals bij ROW2). Er zijn metingen geweest aan deze putten in 2020. Ons is beloofd dat we deze rapporten toegestuurd krijgen.


29 maart 2021

Overleg met provincie Overijssel. Gert Colenbrander doet zijn verhaal over de circulaire methode voor de afgevaardigden van de provincie. Freddy spreekt nadrukkelijk zijn zorgen uit over .....


29 maart 2021

De NAM maakt bekend dat de olieproductie in Schoonebeek bijna is verdubbeld. Wij vragen ons af waar het afvalwater blijft, omdat de leiding naar Twente onvoldoende capaciteit heeft om al het water kwijt te kunnen.


30 maart 2021

Wij sturen naar aanleiding van het overleg een reactie naar SodM met de vraag naar de beloofde informatie.

Daarin stellen we onder meer ook:


31 maart 2021

Wij sturen een brief naar de Onderzoekraad voor Veiligheid (als aanvulling op onze brief van          1 maart) m.b.t. de onveilige ontwikkelingen bij de afvalwaterinjecties door de NAM in Twente.


3 april 2021

Antwoord aan EZK op 17 maart:


4 april 2021

Open Brief naar alle 17 fracties van de politieke partijen in de Tweede Kamer, waarin we onze ongerustheid uitspreken en de manier waarop de tegenmacht wordt uitgeschakeld.

Wij roepen op tot een onderzoek naar de risico's van zoetwaterinjecties in lege gasvelden tussen zoutlagen door de Onderzoekraad voor Veiligheid.


-------/Download printvriendelijke versie:

Overleg_EZK_NAM_SSAT.pdf